Szukaj

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Eko Pieluszki Muumi Baby 4”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Akcja Promocyjna pod nazwą „Eko Pieluszki Muumi Baby 4” zwana dalej „Akcją”, organizowana jest przez Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319751, REGON 141655306, NIP 7010157913, kapitał zakładowy 5.332.600 zł, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Warunki uczestnictwa w Akcji określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Akcja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 5. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej enfamil.pl
 6. Akcja odbywać się będzie w dniach 5-31.03.20 lub do wyczerpania zapasów lub do zakończenia jej przez organizatora.
2. ZASADY PROMOCJI
 1. Aby wziąć udział w Akcji, należy złożyć zamówienie w sklepie internetowym enfamil.pl
 2. Po dodaniu do karty koszyka produktu Enfamil, który bierze udział w Akcji, , zostanie automatycznie dodany dodatkowy produkt , tj. 1 opakowanie (23 szt.) pieluszek Muumi Baby 4 w cenie 1 grosz (dalej: „Dodatkowy produkt”), którego cena zostanie dodana do ceny całego zamówienia, widoczna jako odrębna pozycja.
 3. Do każdego zamówienia, które zawiera produkty biorące udział w Akcji, niezależnie od ilości pozycji w zamówieniu  dodany zostanie  wyłącznie jedn Produkt dodatkowy, tj. 1  opakowanie (23 szt.) pieluszek Muumi Baby 4.
 4. Akcja nie dotyczy zamówień produktów i zestawów Enfamil Premium 1 i Enfamil Premium MFGM 1.
 5. Posiadaczowi Dodatkowego produktu oraz osobie rezygnującej z udziału w Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości produktu w formie ekwiwalentu pieniężnego lub wymiany na inny ekwiwalent rzeczowy
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnikiem Akcji może być osoba, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji należy składać do Organizatora poprzez przesłanie wiadomości na adres: Primavera Parfum Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Matuszewska 14, Bud B1, 03-876 Warszawa, z dopiskiem: Reklamacja Enfamil. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile będzie to niezbędne w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu lub w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie z wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, których w chwili rozpoczęcia Akcji nie mógł on przewidzieć. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji.
  0