Szukaj

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Bon 20 zł do sklepu Baby By Ann*”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna pod nazwą „Bon 20 zł do sklepu Baby By Ann*”zwana dalej „Akcją” lub „Akcją Promocyjną”, organizowana jest przez Mead Johnson Nutrition (Poland) sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319751, REGON 141655306, NIP 7010157913, kapitał zakładowy 5.332.600 zł, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Akcja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 5. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej enfamil.pl
 6. Akcja rozpoczyna się od 7.02 i trwa do wyczerpania kodów zniżkowych lub do zakończenia jej przez organizatora. O zakończeniu Akcji Organizator poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej enfamil.pl i/lub w poście na fanpage’u Enfamil Polska w serwisie Facebook.

 2. ZASADY PROMOCJI

 1. Aby wziąć udział w Akcji, należy złożyć zamówienie w sklepie internetowym enfamil.pl
 2. Liczba bonów o wartości 20 zł biorących udział w Akcji to 700 szt.
 3. Bon w postaci kodu może być tylko zrealizowany w sklepie online Baby By Ann babybyann.com do końca maja 2020. Niewykorzystany we wskazanym terminie bon przestaje być aktywny, co wiąże się z utratą prawa do jego wykorzystania. Uczestnikowi nie przysługuje nowy bon ani jego równowartość pieniężna w zamian za niewykorzystany bon.
 4. Akcja Promocyjna nie dotyczy zamówień produktów i zestawów Enfamil Premium 1 i Enfamil Premium MFGM1.
 5. Akcja Promocyjna łączy się z inymi promocjami.
 6. Bon jest dostarczony w wersji drukowanej wraz z zamówieniem ze sklepu www.enfamil.pl
 7. Aby wykorzystać bon, należy dodać produkty do koszyka na stronie babybyann.com i wpisać przy realizacji zamówienia indywidualny kod z bonu, który został dołączony do zamówienia z www.enfamil.pl. Bon jest jednorazowy i nie może zostać wykorzystany ponownie.
 8. Każdy Uczestnik może wykorzystać jeden bon wyłącznie jeden raz.
 9. W przypadku problemów lub błędów we wprowadzaniu kodów na stronie babybyann.com prosimy kierować pod adres: office@babybyann.com nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent rzeczowy.
 • Bon nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent rzeczowy.

 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnikiem Akcji może być osoba, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji należy składać do Organizatora poprzez przesłanie wiadomości na adres: enfamil@pvex.pl . Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile będzie to niezbędne w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu lub w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie z wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, których w chwili rozpoczęcia Akcji nie mógł on przewidzieć. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji.
0