Szukaj

Użyte w treści sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie, jak nadane im poniżej:

Reckitt Benckiser (Poland)

Reckitt Benckiser (Poland) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000093441, NIP: 5310005448.

Newsletter

Usługa świadczona przez Reckitt Benckiser (Poland) drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Subskrybenta adres e-mail, informacji w formie e-mail zawierających porady opracowane przez profesjonalistów z zakresu żywienia i leczenia dzieci i niemowląt dotyczące rozwoju i żywienia dzieci i niemowląt oraz zawierających informacje o produktach i promocjach produktów z linii Mead Johnson Nutrition.

Regulamin Klubu Enfamama

Niniejszy regulamin świadczenia usługi Newsletter w Programie Enfamama Klub;

Subskrybent

Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji elektronicznych od Mead Johnson Nutrition w ramach świadczenia usługi Newsletter.

Postanowienia główne

Informacje ogólne

 1. Usługa Newsletter świadczona jest przez Reckitt Benckiser (Poland) bezpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Usługa Newsletter dostępna jest dla każdego użytkownika strony internetowej www.enfamil.pl, który posiada aktywny i prawidłowo skonfigurowany adres e-mail i wypełni formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 5 poniżej, przy czym, ze względu na treści przekazywane w Newsletterze, usługa dedykowana jest w szczególności dla kobiet w ciąży i mam dzieci do lat 2.
 3. Zamówienie usługi Newsletter odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego („Formularz Zgłoszeniowy”) dostępnego na stronie internetowej www.enfamil.pl.
 4. W celu skutecznego zamówienia usługi Newsletter należy podać w Formularzu Zgłoszeniowym następujące dane: imię Subskrybenta, Nazwisko Subskrybenta; data urodzenia dziecka Subskrybenta lub planowana data porodu dziecka Subskrybenta; adres e-mail Subskrybenta;adres korespondencyjny w przypadku chęci otrzymania prezentu powitalnego. Prezent powitalny można otrzymać tylko raz. W przypadku pytań prosimy wysłać wiadomość na adres: klubenfamama@email.enfamil.pl
 5. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego konieczne jest przeczytanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacja Regulaminu (potwierdzone poprzez zaznaczenie „okienka” na stronie rejestracyjnej)
 6. Po wykonaniu powyższych czynności Reckitt Benckiser (Poland) prześle na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym powitalną wiadomość elektroniczną.
 7. Do Klubu Enfamama możesz zapisać się tylko raz.
 8. Świadczenie usługi Newsletter rozpoczyna się od momentu uzupełnienia i wysłania formularza na stronie www.enfamil.pl.


Oprócz kwestii wskazanych w § 5 powyżej, dostęp do usługi Newsletter wymaga połączenia z Internetem oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).

 • Subskrybent jest uprawniony do rezygnacji z usługi Newsletter w każdym momencie, poprzez wysłanie wiadomości na adres email: klubenfamama@email.enfamil.pl.
 • Każdy użytkownik może w dowolnym momencie dokonać ponownej aktywacji usługi Newsletter.
 • Mead Johnson Nutrition oświadcza, że podane przez Subskrybenta w procesie aktywacji usługi Newsletter dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu świadczenia usługi Newsletter.
 • W celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi Newsletter, Mead Johnson Nutrition powierza dane osobowe Subskrybenta do przetwarzania Epsilon Data Management LLC, 6032 Connection Drive, Irving TX 75063, USA
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.enfamil.pl. Na żądanie Subskrybenta może on zostać udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Subskrybenta.
 • Subskrybentom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 • Reklamacje w sprawie działania Newslettera należy przesyłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.enfamil.pl/pl/kontakt.
 • Mead Johnson Nutrition rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera informacje niejasne lub niepełne, Mead Johnson Nutrition niezwłocznie wezwie Subskrybenta do wyjaśnienia lub uzupełnienia przesłanych informacji w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, przesyłając w tym celu stosowną wiadomość elektroniczną na adres e-mail, o którym mowa w § 5 ust. 2 powyżej, wraz z pouczeniem, że w przypadku braku wyjaśnienia lub uzupełnienia reklamacji, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
 • Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpatrzenia.
 • Mead Johnson Nutrition wyśle odpowiedź na reklamację albo informację o pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail, podany w formularzu kontaktowym.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.enfamil.pl
 • Mead Johnson Nutrition przysługuje prawo jednostronnej zmiany treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.enfamil.pl.