Szukaj

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Odbierz prezent o wartości 100zł”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna pod nazwą „Odbierz prezent o wartości 100zł” zwana dalej „Akcją”, organizowana jest przez Reckitt Benckiser S.A., z siedzibą w Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Akcja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 5. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej enfamil.pl
 6. Akcja odbywać się będzie w terminie od dnia 5.11.2019 r. do wyczerpania nagród.

 2. ZASADY PROMOCJI

 1. Aby wziąć udział w akcji, należy zarejestrować się na do Klubu Enfamama na stronie enfamil.pl
 2. Nagrodą za rejestrację jest zestaw o wartości brutto 100zł, składający się z mleka modyfikowanego Enfamil Premium MFGM 2, zabawki sensorycznej oraz pudełka wielokrotnego użytku w kształcie heksagonu.
 3. Promocja obejmuje nowo zapisane osoby, które oczekują dziecka lub posiadające dziecko do 11 miesiąca życia.
 4. Ilość zestawów jest ograniczona i wynosi 3000 sztuk.
 5. Jedna osoba może otrzymać jeden zestaw.
 6. Posiadaczowi zestawu nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości zestawu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 7. Zestawy będą wysłane w ciągu 3 tygodni od zarejestrowania Uczestnika w Klubie Enfamama.
 8. Celem przeprowadzenia akcji jest promocja i reklama produktów dystrybuowanych przez Organizatora, w szczególności poprzez zwiększenie świadomości wśród nowej grupy klientów. Jednorazowa wartość nagrody w Akcji nie przekracza 200 zł (brutto). W związku z powyższym, wartość nagrody korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnikiem Akcji może być osoba, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
 4. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile będzie to niezbędne w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu lub w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie z wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, których w chwili rozpoczęcia Konkursu nie mógł on przewidzieć. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

0