Szukaj

REGULAMIN

AKCJI PROMOCYJNEJ „-20% na wszystkie zamówienia 25-27.01*”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Akcja Promocyjna pod nazwą „-20% na wszystkie zamówienia 25-27.01*” zwana dalej „Akcją”, organizowana jest przez Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o. o., NIP 7010157913, z siedzibą przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Akcja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 5. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej enfamil.pl
 6. Akcja odbywać się będzie w dniach 25-27.01.20 lub do wycofania jej przez organizatora.

 

 • 2. ZASADY PROMOCJI

 1. Aby wziąć udział w akcji, należy złożyć zamówienie w sklepie internetowym enfamil.pl
 2. Przy złożeniu zamówienia, koszt zamówienia jest obniżany o 20% po wpisaniu w dedykowane miejsce kodu rabatowego ENFA20. *Promocja nie dotyczy zamówień produktów i zestawów Enfamil Premium 1 i Enfamil Premium MFGM1.

 

 • 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnikiem Akcji może być osoba, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile będzie to niezbędne w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu lub w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie z wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, których w chwili rozpoczęcia Akcji nie mógł on przewidzieć. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji.