Szukaj

Regulamin

Użyte w treści sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie, jak nadane im poniżej:

Mead Johnson Nutrition

Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319751, NIP: 7010157913, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.332.600 zł;

Newsletter

usługa świadczona przez Mead Johnson Nutrition bezterminowo, polegająca na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Subskrybenta adres e-mail, informacji w formie e-mail zawierających porady opracowane przez profesjonalistów z zakresu żywienia i leczenia dzieci i niemowląt dotyczące rozwoju i żywienia dzieci i niemowląt oraz zawierających informacje o produktach i promocjach produktów z linii Mead Johnson Nutrition;

Regulamin

niniejszy regulamin świadczenia usługi Newsletter w Programie Enfamama Klub;

Subskrybent

użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji elektronicznych od Mead Johnson Nutrition w ramach świadczenia usługi Newsletter.

Usługa Newsletter świadczona jest przez Mead Johnson Nutrition bezpłatnie przez czas nieoznaczony.

Usługa Newsletter dostępna jest dla każdego użytkownika strony internetowej www.enfamil.pl, który posiada aktywny i prawidłowo skonfigurowany adres e-mail i wypełni formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 5 poniżej, przy czym, ze względu na treści przekazywane w Newsletterze, usługa dedykowana jest w szczególności dla kobiet w ciąży i mam dzieci do lat 2; usługa jest dedykowana dla mieszkańców Polski. Mead Johnson Nutrition nie odpowiada za brak możliwości odczytania wiadomości elektronicznej przesłanej w ramach świadczenia usługi Newsletter w przypadku błędnej konfiguracji poczty e-mail Subskrybenta.

Zamówienie usługi Newsletter odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego („Formularz Zgłoszeniowy”) dostępnego na stronie internetowej www.enfamil.pl.
W celu skutecznego zamówienia usługi Newsletter należy podać w Formularzu Zgłoszeniowym następujące dane: imię Subskrybenta;
imię Subskrybenta;
data urodzenia dziecka Subskrybenta lub planowana data porodu dziecka Subskrybenta;
adres e-mail Subskrybenta;
hasło do indywidualnego konta Subskrybenta zakładanego na potrzeby świadczenia usługi Newsletter na stronie internetowej www.enfamil.pl oraz powtórzenie tego hasła. Hasło powinno składać się co najmniej z ośmiu znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło nie może być tożsame z podanym przez Subskrybenta adresem e-mail;
Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego konieczne jest przeczytanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacja Regulaminu (potwierdzone poprzez zaznaczenie „okienka” na stronie rejestracyjnej)

Po wykonaniu powyższych czynności Mead Johnson Nutrition prześle na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym powitalną wiadomość elektroniczną.

Świadczenie usługi Newsletter rozpoczyna się od momentu uzupełnienia i wysłania formularza na stronie www.enfamil.pl.

Oprócz kwestii wskazanych w § 5 powyżej, dostęp do usługi Newsletter wymaga połączenia z Internetem oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).

 • Subskrybent jest uprawniony do rezygnacji z usługi Newsletter w każdym momencie, poprzez aktywowanie linku umieszczonego każdorazowo w wiadomości elektronicznej otrzymanej w ramach usługi Newsletter na adres e-mail Subskrybenta.
 • Subskrybent zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której zostanie potwierdzona rezygnacja z usługi Newsletter.
 • Każdy użytkownik może w dowolnym momencie dokonać ponownej aktywacji usługi Newsletter.
 • Mead Johnson Nutrition oświadcza, że podane przez Subskrybenta w procesie aktywacjiusługi Newsletter dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu świadczenia usługi Newsletter.
 • W celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi Newsletter, Mead Johnson Nutrition powierza dane osobowe Subskrybenta do przetwarzania Epsilon Data Management LLC, 6032 Connection Drive, Irving TX 75063, USA
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.enfamil.pl. Na żądanie Subskrybenta może on zostać udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Subskrybenta.
 • Subskrybentom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 • Reklamacje w sprawie działania Newslettera należy przesyłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.enfamil.pl/pl/kontakt.
 • Mead Johnson Nutrition rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera informacje niejasne lub niepełne, Mead Johnson Nutrition niezwłocznie wezwie Subskrybenta do wyjaśnienia lub uzupełnienia przesłanych informacji w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, przesyłając w tym celu stosowną wiadomość elektroniczną na adres e-mail, o którym mowa w § 5 ust. 2 powyżej, wraz z pouczeniem, że w przypadku braku wyjaśnienia lub uzupełnienia reklamacji, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
 • Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpatrzenia.
 • Mead Johnson Nutrition wyśle odpowiedź na reklamację albo informację o pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail, podany w formularzu kontaktowym.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.enfamil.pl
 • Mead Johnson Nutrition przysługuje prawo jednostronnej zmiany treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.enfamil.pl.