WARUNKI KORZYSTANIA

Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki korzystania określają zasady korzystania ze strony internetowej Enfamil.pl przez użytkowników.

Warunki korzystania zostają udostępnione w postaci pozwalającej na ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności w formacie dokumentu HTML.

Na żądanie użytkownika Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o. o. (dalej „Mead Johnson Nutrition”) udostępni mu warunki korzystania w postaci elektronicznej, zapisane w formacie PDF, przesyłając tak zapisane warunki korzystania na adres poczty elektronicznej użytkownika, przez niego podanej.

Mead Johnson Nutrition może organizować różnego rodzaju akcje promocyjne oraz konkursy dla użytkowników strony internetowej Enfamil.pl. W tej sytuacji Mead Johnson Nutrition może wydawać i stosować szczegółowe regulaminy dotyczące określonych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Mead Johnson Nutrition z wykorzystaniem tej strony internetowej, jak również dotyczące organizowanych konkursów oraz organizowanych akcji promocyjnych. W każdym wypadku takie szczegółowe regulaminy będą wiązać użytkownika dopiero po zaakceptowaniu ich treści przez użytkownika.

Wszelkie uwagi dotyczące strony internetowej Enfamil.pl Użytkownik może zgłaszać przesyłając je do Mead Johnson Nutrition, na adres Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Przedmiot

Usługodawcą i administratorem strony internetowej Enfamil.pl jest Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319751, NIP 7010157913, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.332.600 zł. Strona www.Enfamil.pl znajduje się na serwerach firmy Amazon Headquarters, posiadającej siedzibę przy 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, USA, 98109-5210.

Zgoda na ogólne warunki korzystania

Każdy użytkownik korzystający ze strony Enfamil.pl przed przystąpieniem do przeglądania informacji zaprezentowanych na stronie powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami korzystania. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, powinien zaprzestać korzystania z niniejszej strony internetowej. 

Cele strony internetowej Enfamil.pl

Strona internetowa Enfamil.pl ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat odżywiania niemowląt oraz na temat oferowanych produktów i usług oraz działań podejmowanych w tej dziedzinie przez Mead Johnson Nutrition.

Nie jest celem ani intencją niniejszej strony internetowej udzielanie w jakikolwiek sposób porad dotyczących zdrowia lub zagadnień farmakologicznych ani porad dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Mead Johnson Nutrition. Tego typu porad należy zasięgać u lekarza (pediatry) lub farmaceuty.

W konsekwencji użytkownik przyjmuje do wiadomości, że został w sposób zrozumiały poinformowany, że informacje zawarte na tej stronie internetowej w żaden sposób nie mają na celu:

  • Wyrażania opinii medycznej
  • Stawiania diagnozy
  • Zastępowania konsultacji, opinii lub rekomendacji pracownika służby zdrowia

Użytkownik powinien być świadomy, że przed zastosowaniem któregokolwiek z produktów omawianych na stronie internetowej Enfamil.pl należy zasięgnąć opinii lekarza (pediatry) lub innego kompetentnego pracownika służby zdrowia.

Jeżeli nie podano inaczej, żadna informacja zawarta na stronie internetowej Enfamil.pl w żaden sposób nie stanowi oferty zawarcia umowy ani oferty sprzedaży czy kupna. Mead Johnson Nutrition dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje umieszczane na stronie były aktualne i dokładne.

Mead Johnson Nutrition przypomina, że karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia. Aby osiągnąć najlepsze efekty, należy dbać o dietę w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka oraz nie decydować się na nieuzasadnione dokarmianie. Karmienie butelką może powodować osłabienie laktacji. Podczas przygotowywania posiłku należy przestrzegać instrukcji podanej na opakowaniu oraz zasad higieny. Przed rozpoczęciem karmienia butelką należy rozważyć korzyści finansowe płynące z karmienia piersią. W sprawach dotyczących żywienia niemowląt rodzice powinni zasięgnąć porady lekarza.

Niewłaściwe stosowanie substytutów mleka matki stanowi ryzyko dla zdrowia, dlatego też należy uważnie zapoznać się z instrukcją przygotowania i przechowywania, a następnie ściśle jej przestrzegać. Karmienie piersią wiąże się z dodatkowymi wymaganiami, które karmiąca piersią matka musi uwzględnić w swoim sposobie odżywiania. Istotne jest zatem, by matka karmiąca piersią przestrzegała odpowiedniej diety, by zapewnić odpowiednią dla jej dziecka ilość oraz walory odżywcze mleka. Stosowany właściwie preparat stanowi odpowiedni substytut żywieniowy lub uzupełnienie mleka matki, jest jednak droższy. Podejmując decyzję odnośnie sposobu karmienia dziecka, należy przestrzegać rad udzielonych przez ekspertów oraz uwzględnić ceny preparatów dla niemowląt.

Informacja dla użytkowników Internetu spoza Polski

Wszystkie produkty, materiały oraz informacje dotyczące Mead Johnson Nutrition pojawiające się na niniejszej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla klientów z Polski. W celu uzyskania informacji dotyczących oferty produktowej w innym kraju, proszę skorzystać ze strony internetowej dedykowanej dla danego kraju. Konkretne produkty Mead Johnson Nutrition zaprezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w sprzedaży lub dystrybucji w innych krajach.

Opinie ekspertów

Na stronie Enfamil.pl mogą być przytaczane opinie ekspertów przydatne dla jej użytkowników. Tego typu opinie mogą również być dostępne w postaci linków hipertekstowych lub być przesyłane bezpośrednio w inny sposób (zwłaszcza pocztą elektroniczną, wiadomością tekstową lub na urządzenie PDA) do użytkowników, którzy wyrazili zainteresowanie otrzymywaniem takich informacji, wypełniając formularz rejestracyjny. Tego typu informacje, opisane jako reprezentujące zdanie ekspertów, powinny być postrzegane jako wyrażające zdanie eksperta, który takie zdanie wygłasza. Mead Johnson Nutrition w żadnym wypadku nie sprawdza ani nie akredytuje wyżej wymienionych opinii, ani nie gwarantuje ich dokładności. Jeżeli tego typu informacja okaże się być niedokładna lub niekompletna lub w jakikolwiek sposób naruszy prawa użytkowników lub osób trzecich, Mead Johnson Nutrition nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

Odpowiedzialność

Mead Johnson Nutrition oraz wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu, produkcji oraz dystrybucji niniejszej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, koszty i wydatki powstałe w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami korzystania oraz z jej przeznaczeniem.

Mead Johnson Nutrition zaleca użytkownikom stosowanie odpowiednich zabezpieczeń cyfrowych urządzeń, za pomocą których korzystają oni ze stron internetowych, w tym strony internetowej Enfamil.pl, w związku z ryzykiem zainfekowania urządzenia użytkownika nielegalnym oprogramowaniem, bezprawnie umieszczanym w sieci Internet przez osoby trzecie.

Mead Johnson Nutrition nie będzie odpowiedzialny za słuszność decyzji podejmowanych przez użytkowników jedynie w oparciu o informacje opublikowane na niniejszej stronie internetowej lub przesyłane w jakikolwiek inny sposób (zwłaszcza pocztą elektroniczną, wiadomością tekstową lub na urządzenie PDA) lub za sposób wdrażania tych decyzji.

Wiadomości przesyłane przez użytkowników

Użytkownik może przesyłać do Mead Johnson Nutrition informacje przy wykorzystaniu np. formularzy elektronicznych udostępnionych na stronie internetowej. Wiadomości dotyczyć mogą kwestii związanych z działalnością Mead Johnson Nutrition.

W przypadku, gdy wiadomość lub jej fragmenty stanowi utwór chroniony prawem autorskim („Utwór”) lub inny przedmiot praw własności intelektualnej, użytkownik zapewnia, iż przysługują mu do treści wiadomości wszelkie prawa, a wykorzystanie tej wiadomości przez Mead Johnson Nutrition nie naruszy praw osób trzecich.

Z chwilą przesłania z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej Enfamil.pl, Mead Johnson Nutrition przez użytkownika wiadomości zawierającej utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (dalej: „Utwór”), użytkownik upoważnia Mead Johnson Nutrition do korzystania z Utworu w zakresie pól eksploatacji opisanych w art. 50 Prawa Autorskiego (w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy Utworu oraz publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym). Powyższe upoważnienia udzielone zostają na czas nieoznaczony, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat z tytułu udzielenia powyższych upoważnień oraz korzystania z innych dóbr własności intelektualnej ewentualnie zawartych w wiadomości.

Wszystkie informacje i dane przesyłane przez użytkownika są przesyłane na jego wyłączną odpowiedzialność, zaś użytkownik jest zobowiązany do ochrony i zadośćuczynienia na rzecz Mead Johnson Nutrition z tytułu wszelkich bezpośrednich lub pośrednich szkód, które mogą w związku z tym wyniknąć. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do niewykorzystywania elektronicznego formularza wiadomości do wysyłania wiadomości niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje, a także wiadomości, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej przysługującej jakimkolwiek osobom trzecim, lub też wiadomości niezwiązanych z profilem strony internetowej.

Uaktualnienia

Mead Johnson Nutrition podejmie wszelkie starania mające na celu zapewnienie aktualności informacji publikowanych na jej stronie internetowej. Wszystkie informacje udostępniane osobom odwiedzającym stronę są wybierane według stanu na dany dzień. Informacje na stronie są odwzorowaniem opinii według stanu na chwilę publikacji online.

Dostęp do strony internetowej

Korzystanie ze strony internetowej wymaga przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi języka JavaScript i plików cookies. Korzystanie przez użytkownika z niniejszej strony internetowej bez powyższych instrumentów jest możliwe, może jednak stwarzać problemy techniczne i powodować ograniczenia w dostępie do niektórych informacji.

Mead Johnson Nutrition zastrzega sobie prawo do odmowy, modyfikacji, zawieszenia, ograniczenia lub przerwania dostępu do całości lub części strony internetowej, zwłaszcza do zawartości, funkcji oraz godzin dostępności, bez wcześniejszej informacji.

Korzystanie z niektórych opcji dostępnych na stronie lub z niektórych usług będzie możliwe jedynie po zalogowaniu się użytkownika zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie.

Logowanie odbywa się za pomocą unikalnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, podanych podczas rejestracji (konto użytkownika).

Rejestracja następuje przy użyciu formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Enfamil.pl. Dane podane przez użytkownika podczas rejestracji nie są udostępniane innym użytkownikom.

Automatyczne logowanie się na stronę będzie możliwe pod warunkiem posiadania stałego adresu IP, który będzie zapisywany przez system w czasie logowania się.

Linki hipertekstowe

Strona internetowa Enfamil.pl może prezentować linki do innych stron (linki powierzchniowe, linki głębokie itp.), głównie do stron partnerów. Niektóre z nich mogą umożliwiać dostęp do forów lub w inny sposób przekazywać informacje zwrotne do Mead Johnson Nutrition. Mead Johnson Nutrition nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przedstawiane na tych forach. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym, przekazywanie jakichkolwiek nielegalnych, groźnych, oszczerczych, szkalujących, obscenicznych, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub bluźnierczych materiałów bądź treści, które mogłyby stanowić zachowanie lub zachęcać do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych lub w inny sposób naruszać prawo. Ponadto, zabrania się przesyłania i transmisji jakichkolwiek informacji, które (a) naruszają prawa innych osób, ich prywatność lub prawa publiczne, (b) są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi lub innymi prawami własności, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela takiego prawa, (c) zawierają wirusy, błędy lub inne szkodliwe elementy, lub (d) służą bezprawnej zmowie przeciwko innej osobie w celu ograniczenia handlu i konkurencji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności lub innych szkód wynikających z korzystania ze strony internetowej Enfamil.pl.

Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, strony, do których prowadzą linki hipertekstowe, są niezależne od strony Enfamil.pl. W żadnym wypadku istnienie tych linków nie jest tożsame z uzyskaniem zgody na partnerstwo Mead Johnson Nutrition z tymi stronami ani o takim partnerstwie nie świadczy. W konsekwencji Mead Johnson Nutrition nie będzie odpowiedzialna za ich zawartość, produkty, reklamy ani żadne elementy czy usługi prezentowane na tych stronach.

Wszelkie linki hipertekstowe jakiejkolwiek natury umożliwiające dostęp do strony Enfamil.pl lub do którejkolwiek z jej podstron lub ich elementów wymagają wcześniejszej pisemnej zgody Mead Johnson Nutrition.

W żadnej sytuacji podstrony strony internetowej Enfamil.pl nie mogą być elementem innych stron internetowych. Zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, by w jasny sposób zakomunikować użytkownikowi, że znajduje się na stronie internetowej Enfamil.pl oraz by umożliwić mu jej bezpieczne przeglądanie. W żadnej sytuacji Mead Johnson Nutrition nie będzie odpowiedzialna za linki prowadzące do jej strony internetowej.

Własność intelektualna

Mead Johnson Nutrition przysługuje prawo do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego strony internetowej Enfamil.pl, jej elementów graficznych i struktury, w szczególności tekstów, obrazów, klipów wideo, dźwięków oraz innych materiałów znajdujących się na stronie, będących lub niebędących zarejestrowanymi znakami towarowymi lub też w inny sposób zastrzeżonymi znakami lub oznaczonych symbolami ™, ® lub © lub * oraz prezentacji i treści wszystkich artykułów, recenzji prasowych oraz, w bardziej ogólnym ujęciu, wszystkich informacji na stronie internetowej stanowiących wyłączną własność Mead Johnson Nutrition lub osób trzecich, z którymi Mead Johnson Nutrition podpisała umowy pozwalające na ich rozpowszechnianie lub korzystanie z nich. Poza dozwolonym użytkiem prywatnym, użytkownik nie ma prawa do wykorzystania takich dóbr niematerialnych w jakikolwiek sposób, chyba, że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę Mead Johnson Nutrition.

Jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych na stronie internetowej Enfamil.pl będzie wymagało wskazania strony internetowej Enfamil.pl jako źródła informacji oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Mead Johnson Nutrition na ich wykorzystanie. Nazwy i loga należące do Mead Johnson Nutrition oraz produkty sprzedawane przez Mead Johnson Nutrition są zarejestrowanymi i prawnie chronionymi znakami towarowymi. Każde użycie nazwy i/lub logo Mead Johnson Nutrition lub produktów sprzedawanych przez Mead Johnson Nutrition wymaga otrzymania wcześniejszej pisemnej zgody od Mead Johnson Nutrition. Bez uzyskania takiej zgody użytkownik musi się liczyć z ryzykiem odpowiedzialności.

Reklamacje

Użytkownik może złożyć reklamację związaną z nieprawidłowym działaniem Strony internetowej Enfamil.pl poprzez zgłoszenie tego faktu przesyłając korespondencję pocztową na adres: Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.. W reklamacji powinny znaleźć się dane kontaktowe użytkownika oraz zwięzłe opisanie przyczyny reklamacji. Mead Johnson Nutrition rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od nadesłania ich przez użytkownika poprzez przesłanie wiadomości na podany przez użytkownika adres e-mail lub kontakt telefoniczny.

Zmiany w ogólnych warunkach korzystania

Mead Johnson Nutrition stara się regularnie poprawiać swoją stronę internetową i dostosowywać ją do użytkowników. W konsekwencji Mead Johnson Nutrition zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków korzystania w dowolnym momencie, w związku z dodaniem nowych funkcjonalności lub uruchomieniem nowej wersji Strony internetowej, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Mead Johnson Nutrition zaleca użytkownikom zapoznanie się z najnowszą wersją niniejszych warunków korzystania.