Regulamin

Użyte w treści sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie, jak nadane im poniżej:

Mead Johnson Nutrition

Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319751, NIP: 7010157913, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.332.600 zł;

Newsletter

usługa świadczona przez Mead Johnson Nutrition bezterminowo, polegająca na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Subskrybenta adres e-mail, informacji w formie e-mail zawierających porady opracowane przez profesjonalistów z zakresu żywienia i leczenia dzieci i niemowląt dotyczące rozwoju i żywienia dzieci i niemowląt oraz zawierających informacje o produktach i promocjach produktów z linii Mead Johnson Nutrition;

Regulamin

niniejszy regulamin świadczenia usługi Newsletter w Programie Enfamama Klub;

Subskrybent

użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji elektronicznych od Mead Johnson Nutrition w ramach świadczenia usługi Newsletter.

Usługa Newsletter świadczona jest przez Mead Johnson Nutrition bezpłatnie przez czas nieoznaczony.

Usługa Newsletter dostępna jest dla każdego użytkownika strony internetowej www.enfamil.pl, który posiada aktywny i prawidłowo skonfigurowany adres e-mail i wypełni formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 5 poniżej, przy czym, ze względu na treści przekazywane w Newsletterze, usługa dedykowana jest w szczególności dla kobiet w ciąży i mam dzieci do lat 2; usługa jest dedykowana dla mieszkańców Polski. Mead Johnson Nutrition nie odpowiada za brak możliwości odczytania wiadomości elektronicznej przesłanej w ramach świadczenia usługi Newsletter w przypadku błędnej konfiguracji poczty e-mail Subskrybenta.

 1. Zamówienie usługi Newsletter odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego („Formularz Zgłoszeniowy”) dostępnego na stronie internetowej www.enfamil.pl.
 2. W celu skutecznego zamówienia usługi Newsletter należy podać w Formularzu Zgłoszeniowym następujące dane: imię Subskrybenta;
  • imię Subskrybenta;
  • data urodzenia dziecka Subskrybenta lub planowana data porodu dziecka Subskrybenta;
  • adres e-mail Subskrybenta;
  • hasło do indywidualnego konta Subskrybenta zakładanego na potrzeby świadczenia usługi Newsletter na stronie internetowej www.enfamil.pl oraz powtórzenie tego hasła. Hasło powinno składać się co najmniej z ośmiu znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło nie może być tożsame z podanym przez Subskrybenta adresem e-mail;

Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego konieczne jest przeczytanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacja Regulaminu (potwierdzone poprzez zaznaczenie „okienka” na stronie rejestracyjnej)

Po wykonaniu powyższych czynności Mead Johnson Nutrition prześle na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym powitalną wiadomość elektroniczną.

Świadczenie usługi Newsletter rozpoczyna się od momentu uzupełnienia i wysłania formularza na stronie www.enfamil.pl.

Oprócz kwestii wskazanych w § 5 powyżej, dostęp do usługi Newsletter wymaga połączenia z Internetem oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).

 1. Subskrybent jest uprawniony do rezygnacji z usługi Newsletter w każdym momencie, poprzez aktywowanie linku umieszczonego każdorazowo w wiadomości elektronicznej otrzymanej w ramach usługi Newsletter na adres e-mail Subskrybenta.

 2. Subskrybent zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której zostanie potwierdzona rezygnacja z usługi Newsletter.

 3. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie dokonać ponownej aktywacji usługi Newsletter.

 

 1. Mead Johnson Nutrition oświadcza, że podane przez Subskrybenta w procesie aktywacjiusługi Newsletter dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi Newsletter, Mead Johnson Nutrition powierza dane osobowe Subskrybenta do przetwarzania Epsilon Data Management LLC, 6032 Connection Drive, Irving TX 75063, USA.

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest  nieodpłatnie na stronie internetowej www.enfamil.pl. Na żądanie Subskrybenta może on zostać udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Subskrybenta.
 2. Subskrybentom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Reklamacje w sprawie działania Newslettera należy przesyłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.enfamil.pl/pl/kontakt.
 2. Mead Johnson Nutrition rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera informacje niejasne lub niepełne, Mead Johnson Nutrition niezwłocznie wezwie Subskrybenta do wyjaśnienia lub uzupełnienia przesłanych informacji w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, przesyłając w tym celu stosowną wiadomość elektroniczną na adres e-mail, o którym mowa w § 5 ust. 2 powyżej, wraz z pouczeniem, że w przypadku braku wyjaśnienia lub uzupełnienia reklamacji, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
 4. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpatrzenia.
 5. Mead Johnson Nutrition wyśle odpowiedź na reklamację albo informację o pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail, podany w formularzu kontaktowym.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.enfamil.pl
 2. Mead Johnson Nutrition przysługuje prawo jednostronnej zmiany treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.enfamil.pl.