Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Uwagi wstępne

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników strony internetowej Enfamil.pl („Strona”) o rodzajach danych, które firma Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o. o. zamierza zbierać podczas korzystania przez użytkowników z tej strony oraz o sposobie wykorzystania tych danych.

Należy uważnie zapoznać się z niniejszą polityką prywatności.

Administratorem danych użytkowników Strony jest firma Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp.z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, („Mead Johnson Nutrition”). Mead Johnson Nutrition zobowiązuje się do przestrzegania poufnego charakteru danych zbieranych podczas korzystania przez użytkowników ze Strony. Mead Johnson Nutrition szanuje prywatność swoich klientów oraz wszystkich osób, które odwiedzają tę Stronę. Mead Johnson Nutrition rozumie, że informacje na temat użytkownika oraz jego dzieci są danymi osobowymi, natomiast dane dotyczące zdrowia i opieki zdrowotnej są danymi wrażliwymi. Mead Johnson Nutrition nie będzie żądać podania danych wrażliwych. Mead Johnson Nutrition nie będzie również sprzedawać ani wynajmować danych osobowych użytkowników Strony, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Przeniesienie zarządzania”.

Dane przetwarzane będą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 – tekst jednolity), z uwzględnieniem warunków formalnych, technicznych i organizacyjnych przewidzianych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Mead Johnson Nutrition przetwarza dane osobowe użytkowników Strony w celu: komunikacji z użytkownikiem oraz prowadzenia działalności marketingowej.

Firma Mead Johnson Nutrition zawarła umowę z firmą Acquia określającą szczególne zobowiązania dotyczące poufności zgromadzonych i przechowywanych danych, na czas do 31.12.2018. Domena enfamil.pl znajduje się na serwerach firmy Amazon z siedzibą 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, USA, 98109-5210 („Firma hostingowa”). Firma hostingowa będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników Strony, w imieniu i na rzecz oraz w zakresie wskazanym przez Mead Johnson Nutrition. Firma hostingowa będzie przetwarzać powyższe dane osobowe użytkowników Strony przez okres obowiązywania umowy hostingowej. Firma hostingowa jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich zasad zawartych w niniejszej polityce prywatności.

Użytkownicy mogą, w sytuacjach określonych prawem wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub zażądać zaprzestania przetwarzania takich danych. Mają również prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych. W takim wypadku należy skontaktować się listownie z Mead Johnson Nutrition, pisząc na adres: Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o. o. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Bezpieczeństwo

Firma hostingowa, na mocy umowy zawartej z Mead Johnson Nutrition ponosi odpowiedzialność za ochronę zgromadzonych i przechowywanych danych zgodnie, z obowiązującymi przepisami.

Firma hostingowa podejmie wszelkie niezbędne kroki mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych, które zostały zebrane za pośrednictwem Strony, w tym poza zabezpieczeniami technologicznymi sprawuje również fizyczną kontrolę oraz zapewnia odpowiednie procedury, które mają na celu zabezpieczenie danych.

Zbieranie danych

Dane zebrane za pośrednictwem Strony to dane o połączeniach ze Stroną lub szczegóły podane dobrowolnie przez jej użytkowników, którzy wypełnili odpowiednie formularze.
Automatyczne zbieranie danych

Dane dotyczące połączeń nawiązanych ze Stroną

Gdy użytkownik przegląda Stronę, Mead Johnson Nutrition zbiera następujące dane na temat połączenia, które mają na celu przygotowanie statystyki częstotliwości odwiedzin Strony oraz sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają:

  • W stosownych przypadkach adres internetowy (URL) strony internetowej, z której użytkownik uzyskał dostęp do Strony za pośrednictwem linku hipertekstowego
  • Data, czas oraz długość wizyt na Stronie oraz strony otwierane przez każdego użytkownika
  • Domena oraz serwer (host), za pośrednictwem którego użytkownik łączy się z siecią Internet
  • Adres IP użytkownika
  • System operacyjny oraz przeglądarka internetowa na komputerze użytkownika

Mead Johnson Nutrition przechowuje wymienione powyżej dane przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

Wykorzystanie plików cookie

Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika Strony, Mead Johnson Nutrition może przechowywać niektóre informacje na komputerze użytkownika za pośrednictwem technologii wspieranej przez przeglądarkę, zwanej „plikami cookie”. Pliki cookie nie identyfikują ani nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Są wykorzystywane w kilku celach, między innymi do: pomocy w logowaniu użytkownika (np. zapamiętanie nazwy użytkownika, jeżeli użytkownik zarejestruje się lub zaloguje); zapamiętania niektórych preferencji użytkownika; wsparcia firmy Mead Johnson Nutrition w ulepszaniu Strony. W niektórych przypadkach informacje te mogą pomóc firmie Mead Johnson Nutrition w dostosowaniu treści Strony do zainteresowań użytkownika oraz w przechowaniu niektórych informacji, by użytkownik nie musiał podawać ich ponownie przy kolejnej wizycie na Stronie. Pliki cookie wysyłane przez Stronę są wykorzystywane wyłącznie przez firmę Mead Johnson Nutrition. Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi – tzn.: aby wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookie, użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże konsekwencją takiego działania może być nieprawidłowe działanie lub utrata dostępu do niektórych podstron Strony.

Liczniki

Licznik to niewidoczny dla użytkownika obraz w formacie GIF (Graphics Interchange Format) lub pikselowy tag, umieszczany przez zewnętrzne firmy zajmujące się reklamą internetową na stronach internetowych w celu umożliwienia zbieraniem statystyk odwiedzin danej strony i analizę ich kampanii reklamowych oraz ogólnych wzorców wykorzystania strony przez jej użytkowników. Mead Johnson Nutrition może wykorzystywać na Stronie tego typu liczniki.

Zagrożenia związane z korzystaniem ze Strony

Użytkownik powinien mieć świadomość, że dane przekazywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej pomiędzy jego urządzeniem a Stroną nie są całkowicie bezpieczne. Mead Johnson Nutrition nie jest w stanie zagwarantować pełnej ochrony i bezpieczeństwa tych danych podczas komunikacji ze Stroną. Mead Johnson Nutrition może jedynie zagwarantować, że podejmie stosowne działania w celu zabezpieczenia danych przesyłanych do Mead Johnson Nutrition drogą elektroniczną, w szczególności danych osobowych podawanych przez użytkownika poprzez formularz elektroniczny.

Na Stronie mogą znajdować się łącza do stron lub serwisów osób trzecich. Te łącza osób trzecich mogą być związane z ich własną działalnością usługową świadczona drogą elektroniczną oraz zasadami prywatności, do której przestrzegania użytkownik zobowiązuje się po kliknięciu na dane łącze i opuszczeniu Strony.

Mead Johnson Nutrition obowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania użytkownikom Strony jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

Szczegóły podane dobrowolnie przez użytkownika

Aby skorzystać z niektórych funkcji połączonych ze Stroną lub aby móc skorzystać z niektórych narzędzi oferowanych na Stronie, użytkownicy będą w niektórych przypadkach musieli podać w formularzu dane osobowe, obejmujące dane kontaktowe.

W każdym formularzu znajduje się informacja, jakie dane są obligatoryjne, a jakie opcjonalne oraz jakie konsekwencje ma odmowa podania właściwych informacji.

Mead Johnson Nutrition wykorzystuje wymagane dane osobowe jedynie w celach podanych w każdym formularzu.

Jeżeli dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza mają być udostępnione lub przekazane osobom trzecim w celu innym niż cel w jakim są przetwarzane przez administratora tych danych – Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie –  dany formularz będzie wymagał wyrażenia przez użytkownika zgody na takie postępowanie, a użytkownik będzie mógł wyrazić swoją zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Mead Johnson Nutrition usilnie zaleca użytkownikom nieujawnianie szczegółów dotyczących ich osobistego stanu zdrowia ani stanu zdrowia ich dzieci za pośrednictwem Strony.

Przeniesienie zarządzania

Mogą zaistnieć okoliczności, w których Mead Johnson Nutrition zdecyduje się zreorganizować lub przekazać część lub całość swojej działalności lub któregoś z obszarów swojej działalności, łącznie z bazami danych na temat użytkowników i stron internetowych, w formie sprzedaży, zbycia, połączenia, przejęcia lub w innej formie przekazania. Użytkownik jest niniejszym informowany, że w takiej sytuacji dane osobowe podane za pośrednictwem Strony mogą zostać udostępnione, sprzedane, przekazane, wynajęte, udostępnione na warunkach licencji lub w inny sposób dostarczone lub udostępnione przez Mead Johnson Nutrition lub w jej imieniu istniejącym lub potencjalnym podmiotom w ramach oraz w związku z planowaną transakcją. W takich sytuacjach Mead Johnson Nutrition zapewni pisemne zobowiązanie do zapewnienia adekwatnej ochrony dla danych umożliwiających identyfikację osoby, zebranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Dodatkowo Mead Johnson Nutrition poinformuje użytkowników Strony o takich okolicznościach a użytkownikom będzie przysługiwało prawo żądania usunięcia ich danych.

Wymagania prawne

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z Mead Johnson Nutrition w związku z jego doświadczeniami związanymi z korzystaniem z jakiegokolwiek z produktów firmy, Mead Johnson Nutrition może wykorzystać informacje podane przez użytkownika w sprawozdaniach przesyłanych do odpowiedniego organu (odpowiednich organów) rządowych. Jednakże Mead Johnson Nutrition gwarantuje użytkownikowi, że w ramach tej procedury żadne dane osobowe przekazane Mead Johnson Nutrition nie zostaną przekazane osobom trzecim. W szczególności, nawiązując kontakt z odpowiednim organem (odpowiednimi organami) rządowym, Mead Johnson Nutrition nie będzie wykorzystywać żadnych danych osobowych, a wszelkie informacje przesyłane do organów rządowych będą zanonimizowane.

Przestrzeganie prawa

W wyjątkowych sytuacjach Mead Johnson Nutrition może zostać zobowiązana przez nakaz sądowy lub w ramach innego postępowania prawnego, lub na skutek innych wymagań prawnych do ujawnienia danych osobowych użytkownika na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości, sądów lub innych organów rządowych. Mead Johnson Nutrition będzie współpracować w zakresie odpowiadania na tego typu żądania, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązującego prawa właściwego dla danej sytuacji, oraz podejmie odpowiednie działania, by uświadomić stronie składającej tego typu żądanie wrażliwą naturę wszelkiego rodzaju danych wrażliwych.

Polityka prywatności dla dzieci online

Mead Johnson Nutrition angażuje się w ochronę prywatności dzieci. Różnego rodzaju formularze zbierające dane na stronie internetowej mogą wymagać od użytkownika podania danych osobowych jego dziecka (dzieci), jednakże Mead Johnson Nutrition w żadnym wypadku nie ma zamiaru zbierać informacji umożliwiających identyfikację osobową osób poniżej 18 roku życia. Jeżeli dziecko przekazało Mead Johnson Nutrition swoje dane osobowe, rodzice lub opiekunowie takiego dziecka mogą skontaktować się z Mead Johnson Nutrition pisemnie pod adresem: Mead Johnson Nutrition Sp.z o.o. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, z żądaniem usunięcia takich danych.

Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może co pewien czas ulegać zmianie. Bez wyraźnej zgody użytkownika nie nastąpi jednak ograniczenie jego praw wynikających z polityki prywatności. Wszelkie zmiany polityki będą publikowane na Stronie.